شبکه بهداشت و درمان بابلسر
۱۴۰۱ چهارشنبه ۴ خرداد
br ENGLISH
شرح وظایف

شرح وظایف واحد بیماری های واگیر به شرح ذیل می باشد:

 

1- جمع آوری اطلااعات مربوط به سلامت وبیماری در منطقه تحت پوشش وتجزیه وتحلیل آنها بمنظور شناسایی بیماری ها ومشکلات بهداشتی شایع در شهرستان وبرنامه ریزی واجرای راهکارهای مناسب جهت مقابله با آنها

2 بیماریابی ،اجرای موازین پیشگیری و پیگیری ودرمان بیماری هایی که باید تحت مراقبت باشند

3 داشتن توانایی لازم حهت مقابله با همه گیری بیماری های مختلف

4 آموزش کلیه کارکنان بهداشتی و آحاد مردم دررابطه با بیماری های مختلف و راه های درمان و پیشگیری از آنها

5 ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه بیمار ی های گوناگون به مراجعه کنندگان

6 تامین کلیه واکسن های مورد نیاز شهرستان ونگهداری آنها درشرایط و دمای مناسب و توزیع آنها درسطح مراکز واکسیناسیون شهرستان جهت انجام واکسیناسون گروه های هدف

7 برنامه ریزی و اجرای واکسیناسیون مناطق و جمعیت های آسیب پذیر به منظور پیشگیری از بروز بیماری

8 برنامه ریزی و اجرای مراقبت از بیماری ها در اتباع بیگانه به منظور کنترل بیماری

9 انجام واکسیناسیون در گروه های خاص (مننژیت وکزاز درسربازان وهپاتیت B درکارکنان بهداشتی وافراد درمعرض خطر)

با توجه به تغییرات درروند اپیدمیولوژیک بیماری ها وتوجه بیشتر متولیان بهداشت جهانی به همه گیری های خاموش بیماری های غیرواگیر مانند دیابت ،پرفشاری خون،بیماری های ایسکمیک قلب ،کم خونی ها و...غیره دردو دهه اخیر مدیریت مبارزه با بیماری ها در سطح وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی و بالطبع آن مدیریت مبارزه بیماری ها درسطح استان و واحد مبارزه بابیماری ها در سطح مراکز بهداشتی درمانی به دو قسمت مجزای مبارزه با بیماری های واگیر و غیر واگیر تقسیم شده است.

 

رئوس برنامه ها و فعالیت های جاری ذیل هر برنامه در واحد:

1- طراحی،ارائه واجرای برنامه عملیاتی بصورت سالانه

2- مراقبت بیماری های واگیر

3- گزارش دهی بیماری های واگیر

4- جمع آوری، تجزیه وتحلیل و ارسال آمار بیماری های واگیر

5- نظارت بر عملکرد مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت

6- آموزش بیماری های واگیر جهت پرسنل بهداشتی و عموم مردم

7- تشکیل کمیته ها و جلسات بخشی و بین بخشی

8- تامین وتوزیع واکسن ها و داروهای مورد نیاز

9- آمادگی و ذخیره واکسن و دارو جهت مقابله با شرایط اضطراری در بلایای طبیعی و بروز اپیدمیها

10- انجام واکسیناسیون سیاری ، بدو خدمت سربازی و هپاتیت ب درگروههای در معرض خطر

11-انجام آزمایشات بیماری های واگیر و پیگیری موارد مثبت

12- انجام مشاوره در زمینه بیماری های رفتاری

13- اجرای برنامه های کنترل ناقلین بیماری های واگیر

1399/08/29
Powered by DorsaPortal