شبکه بهداشت و درمان بابلسر
۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۸ ارديبهشت
br ENGLISH
شرح وظایف

شرح وظایف مسئول واحد گسترش

 

-نظارت بر اجرای ضوابط گسترش واحدهای بهداشتی درمانی و ادغام خدمات بهداشتی و هماهنگی واحدهای بهداشتی
-
نظارت بر واحدهای بهداشتی سطوح میانی و محیطی (مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت ) بر اساس نظام شبکه و ایجاد هماهنگی لازم بین واحدها.
-
اولویت بندی در احداث واحدهای بهداشتی درمانی ، تعیین مکان مناسب برای احداث طبق ضوابط و نظارت و هماهنگی در احداث بنا با دفتر فنی وتعیین نیازها و اولویتها در توزیع منابع گسترش شبکه ها و برآورد نیروی انسانی ، ایجاد و تجهیز واحدهای بهداشتی.
-
ارزشیابی خدمات واحدهای بهداشتی و تعیین فایده اثربخشی آنها و پایش از عملیات اجرایی مربوط به گسترش شبکه ، نظارت بر پذیرش بهورزان و توزیع نیروی انسانی
-
بهره گیری از داده های آماری جمع آوری شده به منظور برنامه ریزی سالیانه و میان مدت در اصلاح گسترش شبکه های بهداشتی درمانی
-
تحلیل آمار و اطلاعات به منظور محاسبه نشانگرهای بهداشتی و تعیین نیازها و اولویتها ، تهیه بازتاب اطلاعاتی برای واحدهای بهداشتی جهت برنامه ریزی.
-
هماهنگی و همکاری با برنامه های جاری بهداشتی در منطقه.
-
نظارت برجذب و استقرارتیم پزشک خانواده و نظارت بر نحوه اجرای فعالیتهای بیمه روستایی و پزشک خانواده
-
عرضه و انعکاس دستاوردهای بهداشتی درمانی به منظور جلب مشارکت مردمی و حمایتهای سیاسی و پشتیبانی مالی در منطقه
-
گزارش تنگناها و نارسایی های موجود بهداشتی و پیشنهاد راه حل مناسب
-
برگزاری جلسات مختلف با کارشناسان وسرپرستان واحدهاوپزشکان (حسب نیاز)
-
شرکت در جلسات وارائه گزارش به عنوان نماینده مرکز بهداشت

 
 
 

شرح وظایف کارشناسان واحد گسترش

 

-استقرار تیم پزشک خانواده درمراکز مجری
-
برنامه ریزی وآموزش تیم پزشک خانواده
-
تشکیل کمیته آموزش به منظور نیازسنجی آموزشی تیم پزشک خانواده
-
تشکیل کمیته شهرستانی بیمه روستایی
-
ارسال آمار عملکرد تیم پزشک خانواده به صورت ماهیانه و فصلی به معاونت یهداشتی و اداره کل بیمه سلامت استان تهران
-
تعیین ضرایب حقوق ماهیانه تیم های پزشک خانواده
-
تعیین ضرایب حقوق تسویه حساب تیم پزشک خانواده
-
تعیین ضرایب سنوات و خرید مرخصی سالیانه تیم پزشک خانواده
-
فراخوان پزشکان وماماها، ثبت نام ومصاحبه باآنان جهت تعیین وگزینش پزشک خانواده
-
توزیع حق الزحمه پرسنلی واحدهای ستادی ومحیطی بیمه روستایی
-
پایش از مراکز بهداشتی درمانی / پایش از مراکز مجری بیمه روستایی / پایگاههای بهداشتی / خانه های بهداشتی / پایگاههای مشارکت سلامت
-
عقد و تمدید قرارداد با مراکز پاراکلینیک و داروخانه های ها طرف قرارداد با بیمه روستایی
-
تجدید قرارداد وادامه همکاری باپایگاههای مشارکت سلامت
-
برآورد و توزیع تجهیزات اداری وپزشکی مورد نیاز واحدهای تابعه
-
توزیع حق الزحمه پزشکان پایگاههای مشارکت وواحدهای ستادی ومحیطی شبکه بهداشت
-
بررسی و به روز نمودن تشکیلات مرکز بهداشت وطرح گسترش شبکه
-
برآورد اطلاعات جمعیتی وارسال به مناطق ومراکز
-
تهیه گزارش عملکرد واحد گسترش به صورت فصلی ویک ساله
-
ثبت اطلاعات ساختار شبکه سلامت وزیج حیاتی شهرستان شهریار در برنامه HNIS
-
تامین وتوزیع نیروی انسانی
-
گسترش و راه اندازی واحدها
-
سامانه خدمات سلامت ایرانیان
-
اعلام نظر در خصوص انتقال و ماموریت نیروها
-
نظارت برتکمیل پروژه های عمرانی
-
پیشنهاد احداث ، تعمیر و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی ، پایگاه ها و خانه های بهداشت
-
نظارت برانجام تعمیرات واحدهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی
-
تدوین برنامه ریزی استراتژیک واحد وبرنامه جامع عملیاتی
-
تهیه وپیگیری قرارداد واحدهای ارائه دهنده خدمات استیجاری
-
اعلام نظر در خصوص زمینهای کاربری بهداشتی ودرمانی
-
تشکیل جلسات هماهنگی بامربیان ونمایندگان رابطین بهداشت
-
بررسی نیازهای آموزشی مربیان رابطان
-
برگزاری همایش داوطلبان سلامت به منظور قدردانی ازایشان (سالیانه)
-
نظارت برتشکیل وشرکت درکمیته رابطان
-
انتخاب سالیانه رابط ومربی رابط نمونه
-
ثبت وارسال گزارش عملکرد داوطلبان سلامت به صورت سه ماهه به معاونت بهداشت

1399/08/29
Powered by DorsaPortal