شبکه بهداشت و درمان بابلسر
۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۸ ارديبهشت
br ENGLISH
فرآيند
جهت دانلود فرآيندها بر روي عناوين زير كليك كنيد: 
 
 
 
 
 
 
 آموزش مردم  از طريق رسانه هاي ديجيتالي
 
آموزش مردم از طريق رسانه هاي محيطي 
 
برگزاري كارگاههاي آموزشي در سطح شهرستان 
 
 
پايش مراكز بهداشتي درماني مجري برنامه پزشك خانواده
 
پايش مراكز بهداشتي و درماني و خانه هاي بهداشت براساس چك ليست 
 
پيش آزمون رسانه هاي آموزشي  توليد شده در مركز بهداشت استان  
 
تاييد رسانه در كميته علمي شهرستان 
 
تدوين پيام هاي كليدي در زمينه الويت هاي سطوح محيطي 
 
تدوين سوالات ارزشيابي در زمينه الويت هاي سطوح محيطي 
 
تشكيل كميته آموزش 
 
تشكيل كميته رابط سلامت ادارات 
 
تشكيل كميته رابطان آموزشي مراكز بهداشتي درماني 
 
تهيه برنامه عملياتي اموزش سلامت 
 
توزيع رسانه هاي آموزشي 
 
 
 
1397/11/13
Powered by DorsaPortal