شبکه بهداشت و درمان بابلسر
۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۸ ارديبهشت
br ENGLISH
شرح وظايف

 


شرح وظایف معاونت درمان شبکه بهداشت و درمان

 

1- نظارت و بازرسی واحدهای درمانی بخش خصوصی بر اساس آیین نامه های موجود در معاونت درمان دانشگاه شهید بهشتی

2- دریافت و رسیدگی به شکایات واصله از بخش خصوصی

3- صدور گواهی اشتغال به کار جهت کلیه پزشکان ، پیراپزشکان و...

4- اجرای دستورالعمل های نظارتی واصله از معاونت محترم درمان دانشگاه شهید بهشتی براساس فرمت های مشخص شده

5- نظارت و بازرسی واحد های درمان بخش خصوصی بر اساس قوانین سازمان نظام پزشکی

6- برگزاری کمیسیون ماده 11 تعزیرات حکومتی در خصوص تخلفات بهداشتی درمانی با حضور اعضای کمیسیون

7- ارائه دفترچه گواهی فوت به پزشکان متقاضی و واجد شرایط

8- ارائه اعلام نیاز کلیه حرف پزشکی به سازمان نظام پزشکی شهرستان جهت اخذ پروانه فعالیت در شهرستان

9- تهیه بانک اطلاعاتی موسسات پزشکی

10- آموزش چهره به چهره به افراد درگیر

11- انجام بازدید از:

الف) مطب پزشکان عمومی، متخصص، دندانپزشک ودفاتر کار و...

ب)کلیه ساختمان پزشکان های سطح شهرستان های قرچک و ورامین

ج) درمانگاه ها ومراکز درمانی سطح شهر بصورت هفتگی

د) مراکز دیالیز شهرستان وتهیه آمار دقیق از بیماران دائم ودرحال انتظار شهرستان

و) مراکز دفاتر کار بخش خصوصی بدو تأسیس وارائه گزارش به معاونت درمان دانشگاه

ه) آزمایشگاههای بخش خصوصی شهرستان

12- انجام بازدیدهای شیفت عصر توسط همکاران واحد نظارت بردرمان

13- صدور گواهی اشتغال به کار جهت پزشکان عمومی، دندانپزشک، ماما ومتخصص

14- صدور گواهی عقد قرارداد با بیمه ها جهت متخصصین

15- ارائه گواهی فوت به بیمارستانها ومراکز خصوصی تحت پوشش شبکه بهداشت

16- الکترونیکی شدن پرونده های واحد نظارت بردرمان براساس:

الف) تهیه بانک نرم افزاری اطلاعات پزشکان عمومی وگروه بندی براساسD,C,B,A

ب) تهیه بانک نرم افزاری اطلاعات دندانپزشکان

ج) تهیه بانک نرم افزاری اطلاعات متخصصین، شناسایی متخصصین دارای پروانه تهران

د) تهیه بانک نرم افزاری اطلاعات ماما

17- دریافت شکایات واصله از بخش خصوصی وبیمارستانها وارجاع به نظام پزشکی و...

18-ـ شناسایی متخصصین فعال شهرستان دارای پروانه ورامین وتهران به تفکیک

19- صدور موافقت مجوز فعالیت متخصصان درشهرستان وارائه به سازمان نظام پزشکی ورامین

20- همکاری بین بخشی با سازمان نظام پزشکی شهرستان ورامین از طریق:

الف) برگزاری جلسات با نظام پزشکی درخصوص فعالیت پزشکان عمومی دارای پروانه ورامین در درمانگاهها

ب) تهیه نمودار وچارت مراجعه به شبکه بهداشت جهت مجوز صدور تبلیغات سازمان نظام پزشکی وهمکاری با اداره فرهنگ وارشاد اسلامی وشهرداریها

ج) همکاری دوجانبه درخصوص به روز رسانی آمار مراکز خصوصی با نظام پزشکی ورامین

21- جوابگویی به ارباب رجوع به صورت حضوری وتلفنی

22- برگزاری جلسات با واحد مبارزه با بیماریهای شبکه بهداشت ودرمان درخصوص به روزرسانی آمار مراکز خصوصی

23- تهیه وتجهیز ادوات نرم افزاری وسخت افزار کامپیوتر درواحد نظارت بردرمان

24- انجام مکاتبات واحد از طریق اتوماسیون اداری در واحد نظارت بردرمان

25- انجام بازدید متفرقه طی گزارشهاو شکایات واصله از بخش خصوصی

26- انجام بازدید از عطاریها و گیاهان داروئی

27- برگزاری کمیسیون ماده 11 تعزیرات حکومتی در شهرستان ورامین

28- ارجاع موارد تخلف به کمیسیون تعزیرات حکومتی شهرستان پس از اخذ نظریه کمیسیون

29- ارجاع موارد تخلف به دادستان دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان

1399/08/24
Powered by DorsaPortal