Skip to content

Main Content

حوزه ریاست


مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بابلسر

دکتر مهدی باقری

معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان بابلسر

دکتر مهدی باقری

معاون درمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان بابلسر

وحید نفیسی