Skip to content

در شبکه بهداشت و درمان شهرستان بابلسر برگزار گردید :

کمیته خودمراقبتی سازمانی

در شبکه بهداشت و درمان شهرستان بابلسر برگزار گردید :

 

کمیته خودمراقبتی سازمانی

 

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان بابلسر، اولین کمیته شورای ارتقای سلامت با حضور آقای دکتر مهدی باقری مدیر شبکه بهداشت و درمان  و مسئولین واحدهای مرتبط برگزار شد .

 

          روابط عمومی

شبکه بهداشت و درمان شهرستان بابلسر