Skip to content

جلسه شورای بهورزی برگزار شد:

اولین جلسه شورای بهورزی شهرستان بابلسر در سال ۱۴۰3

جلسه شورای بهورزی برگزار شد:

 

اولین جلسه شورای بهورزی شهرستان بابلسر در سال ۱۴۰3

 

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان بابلسر، جلسه شورای بهورزی با حضور دکتر مهدی باقری مدیر محترم شبکه بهداشت و درمان، مسئول مرکز آموزش بهورزی، نمایندگان بهورزان و اعضای شورای بهورزی شهرستان در محل دفتر مدیریت شبکه،  با هدف حل مشکلات بهورزان و خانه های بهداشت تابع برگزار شد .

 

روابط عمومی

شبکه بهداشت و درمان شهرستان بابلسر